Klokkenluidersregeling Companium accountants en advieskantoor B.V.

Vooraf

Companium accountants en advieskantoor B.V. hecht veel waarde aan een goede klachtenregeling. Gemelde klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk door ons afgehandeld. Hiermee samenhangend is van mening dat ook medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid moeten hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde te stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem neerleggen bij de vertrouwenspersoon van Extendum.

Gebruikte begrippen

De volgende begrippen komen in deze klokkenluidersregeling langs:

Accountantsorganisatie

De accountantsorganisatie Companium accountants en advieskantoor B.V.

Medewerker

Alle aan Companium accountants en advieskantoor verbonden werknemers, met inbegrip van directie en/of bestuursleden.

Externe derde

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde Companium accountants en advieskantoor of één van haar medewerkers.

Melder

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.

Vertrouwenspersoon

Een natuurlijk persoon of externe organisatie die door de directie van Companium accountants en advieskantoor is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling. De directie van Companium komt niet voor deze functie in aanmerking.

(Vermeende) onregelmatigheid

Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van gedragingen door Companium en/of haar medewerkers in verband met:

a. een (dreigend) strafbaar feit

b. een (dreiging van) het manipuleren of vernietigen van informatie over voornoemd feit

c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren

d. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving

e. een (dreigende) overtreding van binnen geldende (gedrags)regels

f. een andere situatie die naar het oordeel van de melder doorgegeven moet worden aan de vertrouwenspersoon.

 

Melding

Een medewerker of een externe derde die meent dat er sprake is van een (vermeende) onregelmatigheid kan een melding doen bij de vertrouwenspersoon.

De melding kan bij voorkeur via e-mail worden verstuurd naar info@extendum.nl

Ook is het mogelijk om de melding per brief te verzenden naar het postadres van de vertrouwenspersoon, zijnde Extendum B.V., t.a.v.de vertrouwenspersoon, Eikenlaan 10a, 3755 CP Eemnes.

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding bevestigt de vertrouwenspersoon de ontvangst van de melding aan de melder. In deze bevestiging reikt de vertrouwenspersoon ook de procedure en termijn aan, die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding.

Na uiterlijk vier weken stelt de vertrouwenspersoon de melder op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen en de verdere afhandeling van het traject. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen vier weken kan worden gedaan, laat de vertrouwenspersoon dit aan de melder weten. De vertrouwenspersoon geeft daarbij tevens aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

 

Afhandeling melding

De vertrouwenspersoon geeft de melding direct door aan de directie en de compliance officer van Companium. De vertrouwenspersoon informeert de melder hierover.

Direct na ontvangst van de melding start de compliance officer van Companium een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid.

Extendum is bevoegd om extern (juridisch) advies in te winnen wanneer hij dit nodig acht.

Extendum rapporteert zijn bevindingen schriftelijk aan de directie. Dit rapport bevat eveneens een advies over eventueel door de directie te nemen maatregelen.

Op het moment dat de directie van het advies wil afwijken, bespreekt zij dit met Extendum.

 

Geheimhouding en bescherming

De melding vindt plaats onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder.

De directie van Companium garandeert dat meldingen aan de vertrouwenspersoon op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van (negatieve) invloed zijn op het functioneren of de carrièremogelijkheden van de medewerker binnen .

Wanneer de melder de melding rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan dit de melder worden aangerekend door Companium.

Companium accountants en advieskantoor B.V.

 

Emmen, 27 november 2023