Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Update 15-04-2020

Wij nemen hier een orbeeld op om aan te geven hoe de NOW zal gaan uitpakken. De reden dat we u dit laten zien om aan te geven dat het plannen van de aanvraag een belangrijke invloed heeft op uw tegemoetkoming. Daarnaast zijn wij van mening dat u echt goed naar uw liquiditeitspositie moet gaan kijken. Daar is het nu de tijd voor. Als u op onderstaande link klikt, wordt het rekenbestand gedownload en geopend. U kunt dan uw eigen situatie invullen in de gekleurde vlakken. Op deze wijze kunt u simpel berekenen hoeveel u zelf moet voorfinancieren op uw personeelskosten bij de huidige regelingen.

Onderbouwing verwachte omzetdaling NOW voorbeeld

Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Update 28-03-2020

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn echter al bekend.

Lopende aanvragen Werktijdverkorting
Heeft u nog een lopende werktijdverkorting? Als u al een toekenning heeft gekregen voor de werktijdverkorting, blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruikmaakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruikmaken van de nieuwe regeling. Heeft u de werktijdverkorting al wel aangevraagd, maar daarop nog geen antwoord gehad, dan krijgt u vanzelf bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken werktijdverkortingsregeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Nieuwe tegemoetkomingsregeling NOW
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Voorwaarden NOW
Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?
• Bij de aanvraag committeert u zich als werkgever vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Hiernaast verwacht u     tenminste 20% omzetverlies.
• De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
• De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
• De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Voorbeelden
Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
• Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
• als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
• als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming zal een accountantsverklaring vereist zijn.

Werknemers met een flexibel contract
Bij deze regeling kunt u ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een flexibel contract, dus ook voor werknemers met een oproepcontract.

Loondoorbetaling werknemers
Werknemers dienen een volledige loondoorbetaling te krijgen van 100%. Hiernaast verbruiken zij, in tegenstelling tot de oude regeling, geen WW-rechten. Wat daarnaast nog van belang is, is dat werknemers gedurende de tegemoetkoming niet hoeven te stoppen met werken of minder hoeven werken. Werknemers kunnen dus gewoon aan het werk, eventueel thuis.

Bel gerust met ons kantoor op 0591-714372 of stuur een e-mail naar info@companium.nl