Had u eerder een werknemer in vaste dienst en neemt u hem weer aan?

Door corona zijn er best veel arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. Zou u een werknemer waar u op deze manier afscheid van hebt genomen binnen zes maanden weer in dienst nemen in dezelfde functie met dezelfde voorwaarden, maar met een contract voor bepaalde tijd, dan moet dit contract worden opgezegd om het te laten eindigen. De zogenaamde Ragetlie-regel (artikel 7:667 lid 4 BW) is dan namelijk van toepassing, deze luidt: Indien een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, die anders dan door opzegging als bedoeld in 671, lid 1, onderdelen a tot en met h of artikel 40 van de faillissementswet of door ontbinding door de rechter is geëindigd, aansluitende of na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden is opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in afwijking van lid 1 voor de beëindiging van die opvolgende arbeidsovereenkomst opzegging nodig.

De Ragetlie-regel is overigens niet van toepassing als de arbeidsovereenkomst die u met uw medewerker had is beëindigd op grond van het bereiken van de AOW-leeftijd. Ook als de werknemer opnieuw in dienst treedt, maar onder andere voorwaarden in een andere functie is de regel niet van toepassing.

Het opzeggen van de nieuwe overeenkomst is dus van belang en de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt derhalve niet vanzelf. De opzegging kan net als bij een vast dienstverband op een aantal manieren. U kunt naar het UWV voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of om langdurige ziekte (langer dan 2 jaar). Ook kunt u ontslag vragen via de kantonrechter.

Naast het UWV en de kantonrechter is ontslag met schriftelijke instemming van de werknemer mogelijk of een vaststellingsovereenkomst. Een goede vaststellingsovereenkomst kan er aan bijdragen dat de medewerker aanspraak kan maken op een WW-uitkering, net als bij een ontslag met toestemming van het UW of de kantonrechter.

Is deze situatie op uw onderneming van toepassing of heeft u een andere vraag met betrekking tot uw personeel, neemt u dan gerust contact op via 0591-714372.