Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Update 28-03-2020

De brief aan de kamer geeft een aantal verduidelijkingen. Allereerst is aangegeven dat er welliswaar al gemeenten zijn die aanvragen in behandeling nemen maar dat de softwareleveranciers op dit moment hard werken om het mogelijk te maken de echte TOZO aanvraag volledig digitaal te doen in de eerste week van april. Ervaring leert dat als je nu een aanvraag in wilt dienen via SOLO dat je heel veel informatie moet aanleveren die waarschijnlijk begin april niet hoeft. Om de uitvoering zo snel mogelijk te laten verlopen wordt er niet op vermogen of partnerinkomen getoetst. Het Kabinet doet een uitdrukkelijk appel op mensen die het niet nodig hebben om ook geen aanvraag te doen.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je situatie. Voor zelfstandigen geldt dat wanneer ze gehuwd zijn ze maximaal € 1.500 netto kunnen ontvangen of maximaal €  1.050 voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder. Om in aanmerking te komen moet je als zelfstandige verklaren dat je in de periode maart/april/mei naar verwachting onder het sociaal minimum komt. Als u hulp nodig heeft bij het bepalen van dit inkomen stuur ons dan een e-mail Voor de DGA komt daar bij dat ze naar waarheid moeten verklaren dat hun BV nu geen salaris kan betalen.

In tegenstelling tot eerdere berichten moet de zelfstandige wel belangrijke wijzigingen doorgeven die van invloed kunnen zijn op de hoogte van het bedrag en hebben gemeenten wel een terugvorderingsbevoegdheid, alsmede zijn ze in staat gesteld om boetes op te leggen in geval van fraude.

Naast hetgeen hiervoor is vermeld gelden meer specifiek de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend. (er wordt nog gekeken naar de grensgevallen)
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Om bedrijfskapitaal te verkrijgen verklaart u naar waarheid dat u vanwege de coronacrisis in liquiditeitsproblemen bent gekomen. Ook is er de eis om dit aannemelijk te maken. Alhoewel nog niet duidelijk is wat dit betekent verachten wij daarover eind volgende week meer informatie te hebben. Wij helpen natuurlijk graag bij het opzetten van een overzicht om dit aannemelijk te maken.

 

Update 25-03-2020:

In onderstaand bericht hebben we aangegeven dat wij de regeling zouden afwachten om te bekijken of ook DGA’s in aanmerking komen voor de TOZO. Er is duidelijk geworden dat DGA’s net als alle andere zelfstandigen onder voorwaarden onder deze regeling vallen.

Bericht van 23-03-2020

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. (LET OP: deze regeling is nog niet volledig gepubliceerd en kan dus nog gewijzigd worden)

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal € 1.500,31 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

LET OP: In het filmpje op de site van de Kamer van Koophandel wordt gesproken over DGA’s die er ook voor in aanmerking zouden komen. Wij wachten de definitieve regelgeving hierover af.

De TOZO geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Hoe gaat de regeling er waarschijnlijk uit zien?
Ondersteuning kun je aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd.

In ons werkgebied hebben we te maken met de volgende gemeenten. Van deze gemeenten hebben wij de link opgenomen voor het aanvragen of alvast aanmelden van uw aanvraag.

Assen,   Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, , Groningen, Hoogeveen, Stadskanaal, Súdwest Fryslân, Tynaarlo

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.503,31 euro per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?
De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Regeling nog niet van kracht
De regeling is nog niet van kracht dus gemeenten kunnen nog niet beschikken. Wel kunnen zij aanvragen in behandeling nemen. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Wie nog enige ontvangsten hebben, wordt verzocht nog even te wachten met de aanvraag. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Sommige gemeenten gebruiken een aparte organisatie voor de uitvoering. Kijk voor meer informatie op de website van je gemeente voordat je hen belt.

Hoe vraag je aan?
Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel van het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. Gemeenten proberen dit waar mogelijk digitaal te regelen. Door op uw gemeente (hierboven) te klikken komt u direct op de juiste pagina terecht.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt nu aan de regeling (AMvB) en verwacht uiterlijk 25 maart 2020 meer details te kunnen bieden. De officiële regeling zelf is er dan nog niet, vanwege de procedures die eraan verbonden zijn.