Vakantiedagen

Hoe zit het nog maar weer met de vakantiedagen? 

Wettelijk gezien heb je recht op minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. In bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een cao kan hiervan ten gunste worden afgeweken. Tijdens ziekte loopt de opbouw vakantie gewoon door, tenzij er ook geen recht is op loon. Tijdens onbetaald verlof zoals ouderschapsverlof of langdurig zorgverlof stopt de opbouw vakantie.

In principe mag je het verzoek om vakantie van een medewerker niet weigeren, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. De weigering moet je binnen 14 dagen aan de medewerker mededelen, daarna wordt de vakantie geacht te zijn toegekend.

Wat nou als uw werknemer in quarantaine moet omdat hij op vakantie is geweest naar een land met code oranje/rood? Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om de medewerker thuis te laten werken. Is dat niet geval hoeft u geen loon te betalen en is dit voor risico van de werknemer. Het is belangrijk de medewerker op dit risico te wijzen.

Wat als een medewerker ziek wordt tijdens vakantie? In dat geval worden de vakantiedagen, ziektedagen. Andersom kan ook, een medewerker kan vakantiedagen inleveren als hij arbeidsongeschikt raakt, dit dient echter in een cao vastgelegd te zijn.

Mag een werknemer op vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid? Ja, dat mag, tenzij het de genezing van de medewerker belemmerd, daarnaast moet het aantal opgebouwde vakantiedagen toereikend zijn.

Wettelijke vakantiedagen mag je niet uitbetalen. De wetgever heeft de vakantiedagen bedoeld als gelegenheid om te herstellen (recuperatie). Hierbij gaat het alleen om de wettelijke vakantiedagen (vier keer de overeengekomen arbeidsduur), de bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden uitbetaald.

Vakantiedagen kunnen ook vervallen.

Voor de wettelijke vakantiedagen geldt zes maanden na het jaar van opbouw, mits de werknemer in staat is geweest op de dagen op te nemen. De bovenwettelijke dagen verjaren vijf jaar na het jaar van opbouw. De werknemer kan de verjaring stuiten door bijvoorbeeld een briefje te sturen, daarna blijven de dagen nog vijf jaar staan. Formeel gezien zijn anti-oppotbepalingen niet toegestaan (regels die het aantal uren dat een medewerker mag meenemen maximeren, bijvoorbeeld: medewerker mag maximaal 10 dagen meenemen uit het voorgaande jaar), het kan echter wel een stimulans zijn om werknemers hun vakantiedagen te laten opnemen. Werkgevers zijn verplicht om de werknemers schriftelijk te informeren over het vervallen van vakantiedagen. Leg dit ook vast in het dossier van de werknemer. Doe je dit niet dan kun je je niet beroepen op het verval van de vakantie-uren als de werknemer uit dienst gaat en je het overgebleven saldo vakantie-uren wil uitbetalen.

Het is belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken met uw medewerkers hierover. Zorg ervoor dat u de medewerkers tijdig informeert.

Fijne vakantie!